Bỏ qua nội dung chính
femdom-scat.com
femdommania.net

ResourceLink

Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?

Chúng tôi ở đây vì bạn! Chúng tôi có thể giúp bạn tìm và truy cập thành công các tài nguyên trong cộng đồng! Với ResourceLink, chúng tôi mong muốn giải quyết các rào cản khác nhau khiến các cá nhân và gia đình không phát triển được trong cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể giúp bạn truy cập:

  • Món ăn
  • Chăm sóc trẻ em
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Thuê người làm
  • Giáo dục
  • Lợi ích của Chính phủ
  • Các nguồn lực khác

Để bắt đầu, hãy liên hệ với Kristen tại resourcelink@ywcampls.org hoặc 612-215-4321.,