Bỏ qua nội dung chính
femdom-scat.com
femdommania.net

Gặp gỡ đội

Nhóm chính sách công và chủng tộc YWCA Minneapolis

Angela Myles

Phó chủ tịch, Tư pháp chủng tộc

amyles@ywcampls.org

Luna Allen-Bakerian

Nhà chiến lược chính sách công và công bằng trong cuộc đua

luna.ab@ywcampls.org

Anissa Waterhouse

Giám đốc tư vấn vốn chủ sở hữu cuộc đua

awaterhouse@ywcampls.org

Kelley Winchester Nelson

Giám đốc tư vấn vốn chủ sở hữu cuộc đua

knelson@ywcampls.org