Bỏ qua nội dung chính
femdom-scat.com
femdommania.net

Khả năng lãnh đạo

Gặp gỡ Lãnh đạo của YWCA Minneapolis

Shelley Carthen Watson

Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Jacqueline Lloyd Cickyham

Phó chủ tịch tiếp thị và truyền thông

Julie Schlueter Engen

Phó chủ tịch nhân sự

Hayley Mueller

Giám đốc phát triển

Laurel Murdock

Phó chủ tịch lâm thời, sức khỏe và sức khỏe

Angela Myles

Phó chủ tịch, Tư pháp chủng tộc

Laurie Ohmann

Giám đốc tài chính và điều hành

Katie Rehani

Phó chủ tịch, Cô gái và Thanh niên

Bryan Schmidt

Phó chủ tịch tài chính

Stephanie Thomas

Phó Giám đốc, Giáo dục Mầm non